Всички права запазени | This template is made with by Colorlib

До изборите остават:

Нашата програма за мандат 2023-2027

Програмата на ПП МИР за управление на община Ботевград през периода 2023 – 2027 г. отразява виждането на кандидатите за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници: че община Ботевград трябва да продължи да се развива като една модерна българска и европейска община!

В продължение на процеса на градивно развитие на Община Ботевград и в утвърждаването й като приятно и предпочитано място за работа, обучение, създаване на семейства и отглеждане на деца, и като цяло, за пълноцен живот на хора от всякаква възраст, предвиждаме да продължим да работи със СЪРЦЕ И РАЗУМ във всяка от основните сфери на обществения живот, а именно:

Основни инфраструктурни приоритети

 • ◘ Рехабилитация и обновяване на пешеходна зона в централна градска част ( основен ремонт на центъра на Ботевград );
 • ◘ Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 4-ти и 5-ти блок на МБАЛ Ботевград и сградата на Поликлиниката;
 • ◘ Подмяна и изграждане на ВиК инфраструктура в Ботевград и селата
 • ◘ Основен ремонт на общински пътища и улици, включващ подмяна на тротоарна настилка и цялостно ново асфалтиране
 • ◘ Саниране на 35 многофамилни жилищни сгради.
 • ◘ Цялостна подмяна на уличното осветление в Трудовец, Врачеш, Литаково, Скравена и Новачене с енергоефективни ЛЕД осветители.
 • ◘ Модернизация на образователна инфраструктура в община Ботевград, включващ изграждане на нов учебен корпус на ППМГ „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Ботевград, основен ремонт на сградите на основните училища, както и ремонт и благоустрояване на дворните пространства на детските градини
 • ◘ Благоустрояване на междублоковите пространства в жилищните квартали на Ботевград
 • ◘ Основен ремонт на сградите на читалищата в община Ботевград
 • ◘ Подобряване организацията на движение и паркиране на автомобили, както и надграждане системата за видеонаблюдение във всяко едно населено място от общината
 • ◘ Изграждане на модерен „Младежки център“ в сградата на младежкия дом
 • ◘ Изграждане на нови детски и спортни площадки
 • ◘ Създаване на индустриална зона „Север“
 • ◘ Подобряване на социалната инфраструктура и разширяване обхвата на предоставяните социални услуги
 • ◘ Изграждане на туристическа инфраструктура

ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА - ВИК

 • ◘ Продължаване подмяната на водопреносната мрежа на гр. Ботевград по одобрен идеен проект;
 • ◘ Изграждане на ВиК инфраструктура по новите улици в югоизточната част на ж.к. Васил Левски по одобрен от ПУДООС проект на стойност 2 500 000 лв.;
 • ◘ Проектиране и изграждане на ВиК инфраструктура по новопроектираните улици в ж.к. „Юг“;
 • ◘ Подмяна на довеждащия водопровод от ПСПВ „Чеканица 1„ до градската мрежа;
 • ◘ Ревизиране и основно почистване на канализационната мрежа на гр. Ботевград;
 • ◘ Подмяна на ВиК инфраструктура във в.з. „Зелин“ и изграждане на пречиствателна станция за питейни води. Извършено проучване от специализирана фирма. Направено техническо и финансово предложение. В процес на съгласуване на последващите действия с ВиК София.
 • ◘ Подмяна на водопроводната мрежа на с. Трудовец – етап 2. Предстои сключване на споразумение за осигуряване на втората половина от необходимите средства;
 • ◘ Продължаване подмяната на водопроводната мрежа в с. Врачеш. Търсене на възможност за цялостно финансиране с държавни средства на подмяната на ВиК инфраструктурата по одобрения технически проект с издадено разрешение за строеж;
 • ◘ Ремонт на довеждащия канализационен колектор на с. Врачеш;
 • ◘ Подмяна на довеждащия водопровод от основния резервоар до с. Новачене;
 • ◘ Подмяна на водопровод в с. Литаково и привеждане в ефективна експлоатация на съществуващата пречиствателна станция за питейна вода;
 • ◘ Продължаване ремонт и подмяна на водопреносна мрежа в малките села Краево, Рашково, Радотина, Боженица, Липница, Елов дол, Гурково;
 • ◘ Ревизиране и почистване на канализационна мрежа в селата и изграждане на най-необходимата липсваща такава

Благоустрояване и градска среда

 • ◘ Рехабилитация и обновяване на пешеходна зона в централна градска част - етап 1 – одобрен технически проект, издадено разрешение за строеж, избран изпълнител, предстои стартиране на строително-ремонтните дейности;
 • ◘ Рехабилитация и обновяване на пешеходна зона в централна градска част - етапи 2,3,4,5 – одобрен идеен проект (Концепция за интергрирани териториални инветсиции);
 • ◘ Продължаване благоустрояването на междублоковите пространства в ж.к „Васил Левски“ по одобрен технически проект – ремонт на зони 3 -11 ( Блокове 43,44,48,49,50,51,52,56,60,63);
 • ◘ Продължаване благоустрояването на междублоковите пространства в ж.к „Саранск“ – основен ремонт на зони 3-9 (блокове 9,10,11,12,13,14,15);
 • ◘ Благоустрояване на междублокови пространства от северната страна на бул. „Цар Освободител“ по одобрен идеен проект;
 • ◘ Благоустрояване на площадните пространства в с. Радотина, с. Краево, с. Новачене, с. Гурково;
 • ◘ Изграждане на нов гробищен парк на Ботевград;
 • ◘ Въвеждане на интелигентна транспортна система за обществения транспорт в Ботевград – поставяне на електронни информационни табла на спирките и въвеждане на система за информация на пътниците в реално време;

Пътища, улици и прилежаща инфраструктура

 • ◘ Продължаване полагането на нова тротоарна настилка и цялостно преасфалтиране на улици след подмяна на водопроводните тръби и сградните водопроводни отклонения в гр. Ботевград;
 • ◘ Изграждане на улици и техническа инфраструктура в югоизточната част на ж.к. „Васил Левски“;
 • ◘ Стартиране поетапното изграждане на улици, тротоари и съпътстващата техническа инфраструктура в ж.к. „ЮГ“;
 • ◘ Основен ремонт на общински път Ботевград – Зелин по проект на ДФЗ;
 • ◘ Основен ремонт и рехабилитация на общински път Боженица- Курново до разклона за с. Елов дол по одобрен проект на ДФЗ;
 • ◘ Основен ремонт и рехабилитация на общински път Новачене-Боженица;
 • ◘ Основен ремонт на общински път Врачеш-Врачешки манастир – етап 2;

Детски и спортни площадки, Енергийна ефективност, Икономика

 • ◘ Изграждане на модерни и безопасни детски площадки във всеки район на града и във всяко едно междублоково пространство;
 • ◘ Изграждане на съвременни спортни площадки във всеки район на града и във всяко едно село на община Ботевград;

 • ◘ Саниране на 35 многофамилни жилищни сгради;
 • ◘ Въвеждане мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство Трудовец;
 • ◘ Въвеждане мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство Новачене;
 • ◘ Подмяна на цялата система на улично осветление в селата с енергийно ефективни ЛЕД осветители;

 • ◘ Създаване на индустриална зона „Север“;
 • ◘ Подобряване на инфраструктурата в и около промишлените зони в Ботевград;

Вижте и нашата листа за общински съветници
Към Листата